မျိုးစိတ်သတ်မှတ်ခြင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်မျိုးစိတ်သတ်မှတ်ခြင်းစက်ရုံ