အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့် ဗိုင်းရပ်စ်အသည်းရောင်ရောဂါ ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ - တရုတ် အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့် ဗိုင်းရပ်စ် အသည်းရောင်ရောဂါ စက်ရုံ